Zobacz listę zdobytych odznak "Turysta Przyrodnik" >>>>

Regulamin odznaki "TURYSTA PRZYRODNIK"

(na podstawie materiałów Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK)

 • Postanowienia ogólne

   okładka książeczki Turysta Przyrodnik

  • Odznaka "Turysta Przyrodnik" jest odznaką ustanowioną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, na wniosek Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK w 1979 roku.
   Celem odznaki jest budzenie zainteresowań przyrodniczych wśród turystów oraz inspiracja do działalności na rzecz ochrony polskiej przyrody.
  • Odznaka "Turysta Przyrodnik" ustanowiona jest w trzech rodzajach, jako mała i duża oraz odznaka honorowa.
   • Mała odznaka ma cztery stopnie:
    • popularna - przedstawia dziewięćsił na tle zielonym,
    • brązowa - przedstawia dziewięćsił na tle niebieskim,
    • mała srebrna - przedstawia dziewięćsił na tle żółtym,
    • mała złota - przedstawia dziewięćsił na tle białym,
   • Duża odznaka ma dwa stopnie:
    • srebrny - przedstawia dziewięćsił na tle srebrnym oksydowanym,
    • złoty - przedstawia dziewięćsił na tle złotym oksydowanym,
   • Odznaka honorowa (jednostopniowa) - przedstawia dziewięćsil na tle czerwonym.
  • Wszystkie stopnie odznak weryfikują referaty weryfikacyjne.
   • Odznaki w stopniu: popularna, brązowa, mała srebrna i mała złota, przyznają Referaty Weryfikacyjne Odznaki "Turysta Przyrodnik" zatwierdzone przez KOP ZG PTTK.
   • Odznaki w stopniu: duża srebrna, duża złota przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK.
  • Referaty Weryfikacyjne Odznaki "Turysta Przyrodnik" na wniosek zainteresowanych zarządów oddziałów, zatwierdza Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK.
   W skład Referatu Weryfikacyjnego musi wchodzić przynajmiej jeden Instruktor Ochrony Przyrody.

 • Warunki zdobycia odznaki

  • Odznakę "Turysta Przyrodnik" mogą otrzymać osoby, które ukończyły przynajmniej:
   • 7 rok życia - odznakę popularną, brązową, małą srebrną i małą złotą,
   • 16 rok życia - odznakę dużą srebrną i dużą złotą.
  • Ubiegający się o odznakę obowiązany jest:
   • samodzielnie prowadzić książeczkę "Turysta Przyrodnik",
   • wykonać dodatkowe prace, np. wykonać opis obiektu przyrodniczego,
   • sporządzić szkic obiektu, wykonać dokumentację fotograficzną, prowadzić obserwacje przyrodniczą, uczestniczyć w pracach porządkowych na terenie obiektu lub wokół niego, wziąć udział w pracach zalesieniowych itp. - na apel komisji.
  • Odznakę można zdobyć tylko w kolejności stopni począwszy od stopnia popularnego. W okresie jednego roku można zdobyć odznakę w stopniu popularnym i brązowym po ukończeniu 10 roku życia.

   Rodzaj i stopień
   odznaki
   Wymagana liczba
   punktów
   Dopuszczalny okres
   zdobywania odznak
   Inne wymagania
   Popularna 50 1 rok
   Mała brązowa 100 3 lata
   Mała srebrna 200 4 lata
   Mała złota 300 5 lat
   Duża srebrna 400 bez ograniczeń Zwiedzenie 7 parków
   narodowych
   Duża złota 500 bez ograniczeń Zwiedzenie 10 parków
   narodowych

  • Punkty do wszystkich stopni odznak są zaliczane jedynie z terenu Polski.
  • Punkty do wszystkich stopni odznak można zdobywać w czasie wycieczek grupowych i indywidualnych.
  • Nadwyżki punktów uzyskane na dany stopień nie mogą być zaliczane na wyższy stopień odznaki.
  • Do potwierdzania zwiedzanych obiektów upoważnieni są:
   • Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK oraz pozostali Instruktorzy PTTK,
   • Przodownicy Turystyki Kwalifikowanej.
   • Przewodnicy Turystyczni,
   • Opiekunowie kół SKKT (od popularnej do małej złotej).
   Potwierdzenie stanowi pieczątka z nazwą danej miejscowości.
  • Osoba ubiegająca się o przyznanie odznaki przedstawiaja właściwemu Referatowi Weryfikacyjnemu książeczkę "Turysty Przyrodnika" z potwierdzonymi punktami niezbędnymi dla uzyskania odznaki odpowiedniego stopnia.
   • Osoby, które wykonały dodatkowe prace, przedstawiają ich wyniki (np. opis, szkic itp.) lub potwierdzenie wykonania tych prac (np. prace porządkowe w ramach "Dnia Ziemi", "Sprzątanie Świata" itp.).
   • Brak potwierdzeń zwiedzanych obiektów, wykonanych prac eliminuje zaliczenie punktów na dany stopień odznaki.
  • Instruktorzy Ochrony Przyrody PTTK zwolnieni są od zdobywania potwierdzeń punktów na dany stopień odznaki.
  • Do książeczki przesłanej do weryfikacji należy załączyć znaczki pocztowe o nominałach równych jak przy wysyłanej książeczce (na list zwykły lub polecony).
  • Referat dokonuje weryfikacji odznaki najpóźniej w okresie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
  • Odznakę honorową nadaje Komisja Ochrony Przyrody Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na złożony wniosek:
   • oddziałowym komisjom ochrony przyrody lub odziałom za znaczne osiągnięcia na polu ochrony przyrody,
   • osobom zasłużonym na polu poznawania i ochrony przyrody, a także osobom i instytucjom wspierającym ochronę przyrody we współdziałaniu z komisjami ochrony przyrody.

 • Punktacja odznaki "Turysta Przyrodnik":

  • Rezerwat przyrody, pomnik przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo - krajobrazowe wchodzące w skład innych form ochrony przyrody mogą być punktowane oddzielnie.

  ILOŚĆ PUNKTÓW:

   2

  - za udział w prelekcji lub odczycie,

   3

  - za udział w wycieczce przyrodniczej (za każdy dzień),

  - za pobyt w rejonie pomnika przyrody, grupy pomników lub alei,

  - za zwiedzenie użytku ekologicznego,

  - za zwiedzenie stanowiska dokumentacyjnego,

  - za zwiedzenie urządzeń hydrotechnicznych (jaz, kanały, budowle wykorzystujące siłę wody lub wiatru),

   4

  - za zwiedzenie ścieżki przyrodniczej,

  - za zwiedzenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego,

  - za zwiedzenie obszaru krajobrazu chronionego,

   5

  - za zwiedzenie rezerwatu,

  - za wykonanie prac na rzecz obiektu przyrodniczego (praca udokumentowana),

  - za zwiedzenie innych obiektów przyrodniczych (np. ogrodu dendrologicznego, botanicznego, zoologicznego, muzeum przyrodniczego, parku podworskiego),

  - za zwiedzenie muzeum parku narodowego i krajobrazowego,

   8

  - za zwiedzenie parku krajobrazowego lub leśnego kompleksu promocyjnego,

  - za pełnienie funkcji opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody za każdy rok kalendarzowy,

   10

  - za zwiedzenie parku narodowego,

  - za zwiedzenie obszaru Natura 2000,

  - za roczne bezpośrednie prowadzenie udokumentowanych, sysytematycznych obserwacji przyrodniczych (dla każdego obiektu za każdy rok kalendarzowy),

  - za uzyskanie uprawnień opiekuna przyrody lub instruktora ochrony przyrody,

  - za działalność popularyzatorską w zakresie przyrodoznawstwa lub ochrony przyrody (prelekcja, odczyt, wystawa).

 • Uwagi

  • Punkty do odznaki popularnej, małej brązowej i małej srebrnej mogą być zdobywane w województwie zamieszkania. Punkty do odznaki małej złotej - nie więcej jak 80% w województwie zamieszkania.
   Punkty do odznaki dużej srebrnej - nie więcej jak 70% w województwie zamieszkania,
   Punkty do odznaki dużej złotej - nie więcej jak 50% w województwie zamieszkania.
  • Podczas zdobywania odznak dużych srebrnej i złotej raz zwiedzany obiekt, wykonana praca, ukończony kurs nie mogą być ponownie zaliczone do punktacji.
  • Punkty za działalność popularyzatorską nie mogą stanowić więcej niż 30% ogólnej ilości punktów.
  • Punkty zebrane na daną odznakę przed wejściem w życie znowelizowanego regulaminu obowiązują w przyznawaniu odznak wg dotychczasowych zasad.
  • Zmodyfikowany regulamin obowiązuje turystę od momentu rozpoczęcia zbierania punktów na następny stopień odznaki po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu.
  • Interpretacja regulaminu należy do Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK.
  • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22 października 2006 r.
  • Traci moc regulamin uchwalony dnia 22 października 1999 r.

  Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK

Odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej zdobywane w ramach SKKT
Podczas licznych wycieczek, zlotów, rajdów oraz zawodów członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mogą zdobywać odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
Członkowie Klubu zdobywają odznak, które najłatwiej jest zdobywać w naszej części kraju.
Poniżej można zapoznać się z zasadami zdobywania tych odznak oraz wykazem już zdobytych odznak przez członków SKKT.