REGULAMIN SZKOLNYCH ELIMINACJI DO
"XLIII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO
TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO PTTK - 2015"
 • Założenia ogólne.

§ 1. Eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK (OMTTK PTTK) zwane dalej "Eliminacjami" są stałą, tradycyjną imprezą i stanowią formę współzawodnictwa o miano najlepszego ucznia szkoły w kategorii wiedzy i umiejętności turystyczno-krajoznawczych.

§ 2. Celem Eliminacji jest poznawanie przez młodzież piękna najbliższej okolicy, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

§ 3. Uczestnicy Eliminacji zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, "Karty turysty" oraz poleceń sędziów poszczególnych konkursów. Nieprzestrzeganie ich postanowień i poleceń może spowodować dyskwalifikację uczestnika.

§ 4. Głównym organizatorem Eliminacji jest Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny działający przy szkole.

§ 5. Eliminacje organizowane są dla młodzieży obu typów szkół:

1. szkoła podstawowa (klasy 4-6)

2. gimnazjum (klasy I-III)

§ 6. W Eliminacjach mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej (klasy 4-6) pozytywnie wywiązujący się z bieżących obowiązków szkolnych, oraz uczniowie Gimnazjum (klasy I-III) pozytywnie wywiązujący się z bieżących obowiązków szkolnych.

§ 7. Eliminacje są jednostopniowe i mają na celu wyłonienie 3-osobowych drużyn, które będą uczestniczyć w eliminacjach wyższego rzędu.

W wyniku Eliminacji wyłonionych zostanie:

1. 3-osobowe drużyny reprezentujących SKKT w obu kategoriach wiekowych

2. dwie 3-osobowe drużyny reprezentujących SK PTSM w obu kategoriach wiekowych

 • Założenia organizacyjne Eliminacji.

§ 8. Eliminacje mają charakter indywidualny, są współzawodnictwem pomiędzy poszczególnymi uczniami.

Końcowa kolejność ustalona w wyniku przeprowadzonych Eliminacji jest jedyną podstawą do ustalenia składów poszczególnych drużyn na eliminacje wyższego rzędu.

 • Zasady organizacji Eliminacji, przygotowanie, przebieg i ocena poszczególnych konkursów Eliminacji.

§ 9. Eliminacje będą obejmować poniższe konkursy, które będą punktowane na podstawie poniższych regulaminów:

1. Test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy. Cały test składać się będzie ze 100 pytań.

2. Krajoznawstwo Polski. Konkurs polega na rozwiązaniu 10 testów zamieszczanych na Szkolnej Platformie Edukacyjnej. Każdy test będzie obejmował wiedzę krajoznawczą w oparciu o "Kanon krajoznawczy Polski" oraz inną literaturę krajoznawczą z podziałem na następujące części (województwa):

a. dolnośląskie (40 pytań),

b. kujawsko-pomorskie i łódzkie (40 pytań),

c. lubelskie i mazowieckie (40 pytań),

d. lubelskie i zachodniopomorskie (40 pytań),

e. małopolskie i świętokrzyskie (40 pytań),

f. opolskie i śląskie (40 pytań),

g. podkarpackie (40 pytań),

h. podlaskie (40 pytań),

i. pomorskie i warmińsko-mazurskie (40 pytań),

j. wielkopolskie (40 pytań)

3. Turystyczne ABC. Konkurs będzie przeprowadzony w oparciu o Szkolną Platformę Edukacyjną i składać się będzie z następujących części:

a) atrakcje turystyczne regionu,

b) rozpoznawanie roślin,

c) tropy i ślady zwierząt,

d) określanie azymutu.

4. Turystyczny marsz na orientację.

5. Rowerowy tor przeszkód.

6. Samarytanka.

7. Ocena posiadanych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK.

8. Ocena działalności w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego za bieżący rok szkolny.

9. Ocena działalności w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego za cały dotychczasowy okres.

10. Ocena członkowstwa w PTSM i PTTK.

Organizator Eliminacji może w wyjątkowej sytuacji odstąpić od przeprowadzenia części konkurencji, podając ten fakt zainteresowanym nie później niż dzień przed terminem Eliminacji.

§ 10. Test wiedzy obejmujący zagadnienia: krajoznawcze, turystyczne, topograficzne, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy będzie polegał na udzielenie odpowiedzi na 100 pytań. Test będzie zawierał pytania zamknięte (z czterema propozycjami odpowiedzi) oraz pytania otwarte. Uczestnicy swoje odpowiedzi będą zaznaczań na karcie odpowiedzi. Za odpowiedź prawidłową w pytaniach zamkniętych uczestnik otrzyma 2 pkt., za odpowiedź złą lub jej brak - 0 pkt., w pytaniach otwartych uczestnik otrzyma 2 pkt., za odpowiedź częściową lub niepełną uczestnik otrzyma 1 pkt., za odpowiedź złą lub jej brak - 0 pkt. Za prawidłowe odpowiedzi w tym teście uczestnik może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

Test wiedzy w części krajoznawczej będzie obejmował 50 pytań. Zakres tematyczny pytań to krajoznawstwo obszaru objętego powiatami: bieszczadzkim, leskim i sanockim. Wszystkie pytania w tej części testu będą pytaniami zamkniętymi.

W części wiedzy turystycznej i topograficznej test będzie zawierał łącznie 30 pytań. W skład tej części testu wchodzić będą zagadnienia: historia turystyki (4 pytania zamknięte), odznaki i zasady ich zdobywania (3 pytania zamknięte), topografia i kartografia (4 pytania zamknięte), mapa i umiejętności jej czytania (4 zadania otwarte).

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym będą sprawdzane w 10 pytaniach zamkniętych, wielokrotnego wyboru.

Treści związane z zasadami udzielania pierwszej pomocy będą sprawdzane w 10 pytaniach zamkniętych.

§ 11. Konkurs obejmujący treści krajoznawstwoa Polski będzie odbywał się w oparciu o testy zamieszczane na Szkolnej Platformie Edukacyjnej. Każdy test będzie składał się z 40 pytań zamkniętych (z pięcioma propozycjami odpowiedzi). Za prawidłową odpowiedź w każdym z pytań uczestnik otrzyma 0,1 pkt. Łącznie za wszystkie testy tej części Eliminacji uczestnik może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

§ 12. Turystyczne ABC. Trzy części tego konkursu Eliminacji (atrakcje turystyczne regionu, rozpoznawanie roślin, tropy i ślady zwierząt) będą odbywać się w formie testów zamieszczonych na Szkolnej Platformie Edukacyjnej. Każdy z testów będzie składał się z 20 pytań zamkniętych (zawierających pięć propozycji odpowiedzi). Za prawidłową odpowiedź w każdym z pytań uczestnik otrzyma 0,5 pkt. Łącznie za wszystkie testy tej części Eliminacji uczestnik może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Czwarta część Turystycznego ABC - określanie azymutu polegać będzie na wyznaczeniu przez każdego z uczestników azymutu dla czterech kierunków. Za każdy dobrze określony azymut uczestnik otrzyma maksymalnie 2,5 pkt., a łącznie w tej części konkuencji do zdobycia będzie 10 pkt. Za poprawnie wyznaczony azymut będzie uznany wynik odbiegający maksymalnie o 2° od pawidłowej wartości azymutu. Każde następne 2° różnicy od wartości poprawnej będą skutkować odjęciem 0,5 pkt od możliwej ilości punktów do zdobycia.

§ 13. Turystyczny marsz na orientację.

Marsz na orientację zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem turystycznych imprez na orientację ustanowionym przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.

W konkursie tym uczestnicy startują, w wylosowanej kolejności. Zadanie polega na przejściu wyznaczonej trasy, odnalezieniu w określonej kolejności wszystkich punktów kontrolnych, uzyskaniu na nich potwierdzenia pobytu, wykonaniu ewentualnych zadań dodatkowych określonych w regulaminie i przybyciu na metę w określonym czasie.

Uczestnik, który zdobył pierwsza lokatę uzyskuje 50 punktów Eliminacji, a każdy następny o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się wg wzoru: x=50/(n - 1) gdzie n - liczba osób startujących w Eliminacjach. (np. w Eliminacjach startuje 11 osób x=50/(11-1)=5 uczestnicy uzyskują odpowiednio za I miejsce - 50 pkt., II - 45 pkt., za III - 40 pkt., ..., XI - miejsce 0 pkt. Eliminacji).

§ 14. Rowerowy tor przeszkód.

Każdy uczestnik ma za zadanie przejazd rowerem przez ustawionego toru przeszkód. Za pokonanie toru przeszkód bezbłędnie uczestnik otrzyma 20 pkt. Każdy zdobyty punkt karny podczas pokonywania toru przeszkód pomniejsza liczbę zdobytych punktów o 1 punkt.

Rowerowy tor przeszkód będzie składał się z następujących elementów: przeszkoda slalom, przeszkoda ósemka, przeszkoda łezka, przeszkoda żmijka, meta. Opis i zasady punktacji przeszkód przewidzianych w tej częściu Eliminacji znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu OMTTK PTTK, obowiązującego od dnia 4 listopada 2014 r.

§ 15. Samarytanka.

Konkurs polega na wykazaniu się umiejętnościami praktycznego zastosowania zawartości apteczki oraz wykazaniu się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Maksymalna ilość punktów dozdobycia w tej konkurencji wynosi 20 pkt.

§ 16. Ocena uprawnień, odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK.

1. Uprawnienia PTTK. Ocenie poddane są uprawnienia przodownika lub młodzieżowego przodownika turystyki kwalifikowanej - 20 pkt oraz organizatora turystyki lub młodzieżowego organizatora turystyki - 10 pkt. Punkty konkursowe otrzymuje się za najwyższe uprawnienie. Nie sumuje się punktów za poszczególne uprawnienia.

2. Odznaki krajoznawcze i turystyczne PTTK. Ocenie podlegają następujące odznaki we wszystkich stopniach i odmianach:

 • Górska Odznaka Turystyczna.
 • Jeździecka Odznaka Turystyczna.
 • Kolarska Odznaka Turystyczna.
 • Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza.
 • Motorowa Odznaka Turystyczna.
 • Narciarska Odznaka Turystyczna.
 • Odznaka Turystyki Pieszej.
 • Odznaka Fotografii Krajoznawczej.
 • Odznaka Imprez na Orientację.
 • Odznaka Turysta Przyrodnik.
 • Odznaka Krajoznawcza Polski.
 • Turystyczna Odznaka Kajakowa.
 • Turystyczna Odznaka Podwodna.
 • Żeglarska Odznaka Turystyczna.
 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza.
 • Odznaka okolicznościowa "20 lat SKKT".
 • Odznaki Krajoznawcze - regionalne i okolicznościowe (wszystkie rodzaje).

Dla odznak wymienionych w punktach od "a" do "o" stosuje się punktację: stopień popularny - 1 pkt., mała brązowa - 2 pkt., mała srebrna - 6 pkt., mała złota i wyższe - 12 pkt. za każdą z odznak wymienionych w punkcie "p" i "q" można otrzymać 2 pkt.

Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak.

Podstawą przyznania punktów są:

- ważne książeczki i legitymacje zdobytych odznak,

- legitymacje uprawnień PTTK.

Książeczki i legitymacje należy dostarczyć organizatorowi Eliminacji w dniu 11 marca 2015 r..

O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych punktów. Zwycięska osoba uzyskuje 30 punktów Eliminacji, a każda następna o x mniej, przy czym wartość x wylicza się analogicznie jak w § 13.

§ 17. Ocena aktywności uczestnika Eliminacji na zajęciach SKKT (bieżący rok szkolny - do dnia 10 marca 2015 r.).

Konkurencja polega ocenie aktywności uczestnika Eliminacji na zajęciach SKKT w bieżącym roku szkolnym (od 1 września do dnia otwarcia eliminacji - 10 marca 2015 r.). Ocena następuje zgodnie z Regulaminem punktacji SKKT.

Osoba, która uzyska pierwszą lokatę, otrzymuje 30 punktów Eliminacji, a każdy następna o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się jak w § 13.

§ 18. Ocena aktywności uczestnika Eliminacji na zajęciach SKKT (cały okres aktywności w SKKT do dnia 10 marca 2015 r.).

Konkurencja polega ocenie aktywności uczestnika Eliminacji na zajęciach SKKT za cały dotychczasowy okres pracy w SKKT (do dnia otwarcia eliminacji - 10 marca 2015 r.). Ocena następuje zgodnie z Regulaminem punktacji SKKT.

Osoba, która uzyska pierwszą lokatę, otrzymuje 20 punktów Eliminacji, a każdy następna o x punktów mniej, przy czym wartość x wylicza się jak w § 13.

§ 19. Ocena członkowstwa w PTSM i PTTK. Każdy uczestnik, który przedstawi legitymację PTSM, na podstawie której można będzie stwierdzić opłaconą składkę za rok 2014 otrzyma 2 pkt., i opłaconą składkę za rok 2015 otrzyma 4 pkt. Każdy uczestnik Eliminacji, który przedstawi legitymację PTTK, na podstawie której można będzie stwierdzić opłaconą składkę za rok 2015 otrzyma 4 pkt. Łacznie za tej element Eliminacji uczestnik może uzyskać 10 pkt.

§ 20. Podsumowanie i ogłoszenie wyników.

1. W przypadku zdobycia przez kilka startujących osób takiej samej ilości punktów w Konkursach wynnienionych w § 6 pkt. 4, 7, 8 i 9, do punktacji Eliminacji dla każdej z tych osób przyjmuje się wynik średniej arytmetycznej.

2. Wyniki poszczególnych konkursów oblicza się z dokładnością do 0,01 punktu Eliminacji.

3. Uzyskane przez uczestnika oceny w konkursach praktycznych są jawne i ogłaszane przez sędziów po ukończeniu konkursu przez uczestnika. Każdy uczestnik Eliminacji będzie mógł sprawdzić swoje aktualne wyniki na stronie SKKT - w specjalnie do tego celu stworzonym module.

4. Ostateczne wyniki poszczególnych konkurencji będą ogłaszone po ich zakończeniu i sprawdzeniu wyników przez sędziego głównego.

5. O zwycięstwie w Eliminacjach decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach turniejowych.

W przypadku zdobycia przez kilka osób jednakowej liczby punktów o lokacie uczestnika decyduje kolejność wyników w konkursie krajoznawczym. Jeśli w konkursie krajoznawczym, osoby te uzyskały również jednakową ilość punktów o kolejności uczestników decyduje lokata w konkursie Turystyczny Marsz na Orientację, a w następnej kolejności ocena aktywności w całym okresie przynależności do SKKT.

 • Uwagi końcowe.

§ 21. Eliminacje są jedynie etapem, który ma wyłonić reprezentację SKKT i SK PTSM na eliminacje wyższego rzędu, dlatego nie są przewidziane żadne nagrody.

§ 22. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorowi Eliminacji.

§ 23. Regulamin został opracowany na podstawie obowiązującego Regulaminu OMTTK PTTK.

powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy od lat jest głównym polem działalności SKKT. Cała działalność SKKT jest podporządkowana przygotowaniom i udziałowi w tym Turnieju.
Od lat organizowane są szkolne eliminacje do kolejnych edycji OMTTK.
Reprezentanci SKKT na finałach OMTTK na stałe trafiają do "galerii szczególnie zasłużonych dla SKKT".