Zobacz listę zdobytych odznak "Imprez na Orientację" >>>>

Regulamin odznaki "Imprez na Orientację"

(na podstawie materiałów Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK)

 • Postanowienia ogólne

  • Odznaka Imprez na Orientację, zwana w skrócie OInO, jest odznaką ustanowioną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu zachęcenia społeczeństwa, turystów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej do udziału w imprezach na orientację, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
  • OInO może zdobywać każdy, bez względu na wiek, kto spełni warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
  • OInO jest ustanowiona w czterech kategoriach:
   • "Popularnej" (bez stopni),
   • "Małej" w stopniu:
    • brązowym,
    • srebrnym,
    • złotym,
   • "Dużej" w stopniu:
    • brązowym,
    • srebrnym,
    • złotym,
   • "Za wytrwałość" (bez ograniczenia ilości stopni).
  • OInO zdobywa się sukcesywnie począwszy od stopnia popularnego. Na każdy stopień odznaki zalicza się ogólną ilość punktów zdobytych w dowolnym okresie. Nadwyżka zdobytych punktów zaliczana jest do odznaki wyższego stopnia.
  • Warunkiem nadania OInO jest zdobycie określonej w rozdz. II ilości punktów przyznawanych za udział w imprezach na orientację.
  • Punkty na OInO można zdobywać uczestnicząc w InO w zależności od kategorii wiekowych:
   • indywidualnie,
   • w zespołach 2 - 3 osobowych,
   • w zespołach 2 - 5 osobowych w kategorii dla początkujących oraz imprezach szkoleniowych.

 • Warunki zdobycia OInO

  • OInO przyznaje się za zdobycie odpowiedniej ilości punktów (patrz poniższa tabela).

  kategoria stopień odznaki ilość punktów minimalna ilość punktów
  w imprezach ogólnopolskich
  uwagi
  I popularna 5 imprez - w tym InO
  szkoleniowe
  II mała brązowa 20 - -
  mała srebrna 50 15
  mała złota 100 40
  III duża brązowa 150 70 -
  duża srebrna 200 70
  duża złota 250 70
  IV za wytrwałość
  -
  I stopnia 100 zielony
  II stopnia 300 niebieski
  III stopnia 500 czerwony
  IV stopnia i dalsze 200 czerwony

  okładka książeczki OInO

  • Podstawą do nadania OInO jest starannie wypełniona książeczka OInO (wg wzoru ustalonego przez KInO ZG PTTK).
  • Udział w imprezach szkoleniowych zalicza się tylko do OInO w stopniu popularnym.
  • Potwierdzeniem udziału w InO jest zapis w książeczce OInO dokonany przez organizatora, zawierający:
   • datę, nazwę i miejsce imprezy,
   • podział na etapy (jako oddzielne imprezy) z ilością zdobytych punktów,
   • pieczątkę i podpis organizatora.
  • Potwierdzenia w książeczce OInO może dokonać również Przewodnik InO obecny na imprezie, a jeśli był nieobecny - na podstawie protokołu z imprezy (podpis z numerem legitymacji przewodnika).
  • Przowodnicy InO są zwolnieni od obowiązku uzyskiwania potwierdzeń, o których mowa w rozdz. II, p. 4c i 5
  • Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczki OInO z ostatnio przyznaną odznaką.
  • Odznaki w kategorii "Dużej" i "Za Wytrwałość" przyznaje Główny Referat Weryfikacyjny (GRW) KInO ZG PTTK. Odznaki w pozostałych stopniach weryfikują i przyznają regionalne, oddziałowe i klubowe referaty weryfikacyjne (RW) - zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KInO ZG PTTK.
  • Przyznanie odznaki wpisuje się do książeczki OInO potwierdzając pieczątką RW.
  • Udział w InO można zaliczyć równocześnie do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

 • Zasady przyznawania punktów na OInO

  • Punkty na OInO przyznaje się w zależności od zasięgu terytorialnego InO na podstawie ogólnopolskich i regionalnych kalendarzy:
   5 pkt. - imprezy ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski,
   4 pkt. - imprezy ogólnopolskie rangi Pucharu Polski,
   3 pkt. - pozostałe imprezy ogólnopolskie oraz imprezy finałowe reprezentantów środowisk (na podstawie kalendarza KInO ZG PTTK),
   2 pkt. - imprezy regionalne,
   1 pkt. - imprezy lokalne, szkoleniowe i sportowe,
   0 pkt. - imprezy nieukończone.
  • Rangę imprezy ogólnopolskiej nadaje KInO ZG PTTK na wniosek organizatora lub regionalnej KInO. Pozostałym imprezom rangę nadaje regionalna KInO, a w przypadku jej braku KInO ZG PTTK na wniosek organizatora.

 • Postanowienia końcowe

  • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KInO ZG PTTK.
  • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.1994 r. zatwierdzony uchwałą nr 23/94 Prezydium ZG PTTK z dn. 04.03.1994. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy!
  • Uczestnicy, którzy przed ww. terminem rozpoczęli potwierdzanie pkt. na OInO, mogą kontynuować zdobywanie odznaki wg poprzednich zasad.
Odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej zdobywane w ramach SKKT
Podczas licznych wycieczek, zlotów, rajdów oraz zawodów członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mogą zdobywać odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
Członkowie Klubu zdobywają odznak, które najłatwiej jest zdobywać w naszej części kraju.
Poniżej można zapoznać się z zasadami zdobywania tych odznak oraz wykazem już zdobytych odznak przez członków SKKT.