Zobacz listę zdobytych Młodzieżowych Odznak Krajoznawczych >>>>

Regulamin "Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej"

(na podstawie materiałów ZG PTTK)

 • Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK (MOK PTTK) jest pierwszym etapem realizacji zainteresowania młodych turystów krajoznawstwem i stanowi potwierdzenie uzyskania podstawowego stopnia wtajemniczenia w tej dziedzinie. Celem odznaki jest skupienie uwagi młodych turystów na obiektach krajoznawczych znajdujacych się w najbliższej okolicy. Zadaniem zdobywajšcego odznakę jest nie tylko potwierdzenie pobytu w danym miejscu lecz również uzyskanie wiedzy o nim dla siebie i innych.
 • Obiektami krajoznawczymi są między innymi:
  • pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, parki krajobrazowe, parki narodowe,
  • świątynie, dwory, pałace, ruiny zamków i twierdz, kaplice, krzyże pokutne,
  • zabytki architektury technicznej: kuźnie, młyny wodne, wiatraki, fabryki,
  • miejsca pamięci narodowej: bitew, wydarzeń historycznych, walk i męczeństwa,
  • współcześnie wzniesione zakłady przemysłowe, obiekty sportowe, osiedla mieszkaniowe.
 • MOK PTTK jest odznaką jednostopniową zdobywaną indywidualnie przez młodzież szkolną w trakcie wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych.
 • Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych i uzyskanie potwierdzeń odbycia wycieczek.
 • Podczas uczestniczenia w wymaganej liczbie wycieczek należy zwiedzić co najmniej:
  • trzy obiekty zabytkowe,
  • muzeum,
  • rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub narodowy (do wyboru),
  • miejsce pamięci narodowej,
  • obiekt współczesny.
 • W celu dokumentowania wycieczek zaleca się zdobywającym odznakę, aby samodzielnie wykonywali zdjęcia, opisywali zwiedzane obiekty, zbierali odciski pieczęci, widokówki i inne trofea turystyczne związane z miejscem pobytu.
 • W czasie wycieczki opiekunowie powinni umożliwić zdobywającym odznakę wykazanie się umiejętnością samodzielnego przygotowania posiłku turystycznego, posługiwania się mapą, prowadzenia szlakiem turystycznym, przygotowania informacji o zwiedzanym obiekcie.
 • Każdą wycieczkę z opisem obiektów krajoznawczych należy wpisać do "Książeczki - legitymacji MOK PTTK". Znakomitym udokumentowaniem odbytych wycieczek może być kronika, w której znajdą się zebrane pamiątki i potwierdzenia wykonanych zadań oraz opisy wycieczek.
 • Uprawnionymi do potwierdzenia odbycia wycieczki są nauczyciele, opiekunowie, rodzice, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, organizatorzy turystyki.
 • Każdorazowo przed wyruszeniem na wycieczkę uczestnik powinien być odpowiednio przygotowany, posiadać właściwy ubiór, obuwie oraz wyposażenie. Organizator wycieczki musi zapewnić bezpieczeństwo jej uczestników w sposób przewidziany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • MOK PTTK przyznaje i prowadzi ewidencję przyznanych odznak zarząd koła lub klubu PTTK. W szczególnych przypadkach odznaki może przyznawać i prowadzić ich ewidencje Zarząd Oddzialu PTTK.
 • Przyznane odznaki należy wręczać w sposób uroczysty na wycieczkach, imprezach turystycznych, apelach szkolnych.
 • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.
 • Wzór odznaki i legitymacji MOK PTTK zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.
  Regulamin uchwalony został przez Radę ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 8 lutego 2003 roku i zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą Nr 62 A/2003 z 15 marca 2003 roku.

    ZG PTTK

Odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej zdobywane w ramach SKKT
Podczas licznych wycieczek, zlotów, rajdów oraz zawodów członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mogą zdobywać odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
Członkowie Klubu zdobywają odznak, które najłatwiej jest zdobywać w naszej części kraju.
Poniżej można zapoznać się z zasadami zdobywania tych odznak oraz wykazem już zdobytych odznak przez członków SKKT.