Zobacz listę zdobytych Górskich Odznak Turystycznych >>>>

Regulamin "Górskiej Odznaki Turystycznej"

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.
 • Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.
 • GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wycieczek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.
 • okładka książeczki GOT
  • Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i "Za wytrwałość".
  • Odznaki: popularna i "Za wytrwałość" są jednostopniowe.
  • Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 • Ustala się następujące zasady zdobywania GOT PTTK:
  • GOT PTTK zdobywa się w kolejnoąci: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota.
  • Odznakę "Za wytrwałość" może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej.
  • W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku, jeśli zdobywający ukończył 10 lat.
  • Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Ilość lat nie jest ograniczona. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki.
 • GOT PTTK popularną i małą zdobywa się według zasad:
  • Zalicza się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 m sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu (szczegóły uzyskasz u opiekuna SKKT), to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach.
  • Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych kategorii wiekowych:

   kategoria
   i stopień
   GOT PTTK
   kategorie wieku
   I II III IV
   8-10 lat 11-15 lat 16-50 lat powyżej 50 lat
   i osoby niepełnosprawne
   popularna 40 50 60 50
   mała brązowa 80 100 120 100
   mała srebrna - 300 360 300
   mała złota - 600 720 600

  • Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.
  • Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.
 • Poszczególne stopnie GOT PTTK w kategorii dużej zdobywa się przez odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według poniższych zasad:
  • Trasa powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie wybranych z wykazu znajdujšcego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK.
  • Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywania wszystkich trzech stopni odznaki w kategorii dużej.
 • GOT PTTK w kategorii "Za wytrwałość" zdobywa się według następujących zasad:
  • Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi dla przyznania któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK.
  • Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w trybie odrębnej weryfikacji każdej odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną normę.
  • GOT PTTK "Za wytrwałość" może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania odznaki.
  • Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są w zakresie posiadanych uprawnień wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK według odrębnego regulaminu.
  • Uprawnienia przodownika turystyki górskiej nadaje się na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie.
  • Do potwierdzania punktów zdobytych w przygranicznych pasmach górskich, o których mowa w punkcie 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej posiadający uprawnienia na odpowiednie grupy górskie po stronie polskiej.
  • O uprawnienia przodownika turystyki górskiej może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK.
  • Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.
  • Wzór książeczki określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze książeczki i regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.
 • Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:
  • W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia, pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości lub podpisem przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego uczestniczącego w wycieczce. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przodownik lub przewodnik uczestniczy w wycieczce. Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.
  • Wycieczki należy wpisać zgodnie z punktem 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w km i sumę podejść w pełnych setkach metrów. Przy ubieganiu się o dużą GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty pośrednie.
  • Wycieczki, odbywane w przygranicznych pasmach górskich, o których mowa w punkcie 3, należy punktować według zasad określonych w punkcie 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
  • Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem, z podaniem numeru legitymacji przodownika.
  • Przodownik jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek:
   • w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecny na wycieczce;
   • poza zakresem swych uprawnień, jeśli sam brał udział w wycieczce.
 • Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą i "Za wytrwałość", Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT (CRW GOT PTTK) w Krakowie. Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczka winna być złożona do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskało się normę na dany stopień odznaki. Referaty weryfikacyjne pobierają opłatę za weryfikację w ustalonej przez KTG ZG PTTK wysokości.
  • Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
  • Odznaki nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK, natomiast odznakę "Za wytrwałość" w miejscu wskazanym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK. Wykupienie odznaki placówka PTTK potwierdza pieczęcią w książeczce.
 • Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.
 • Regulamin niniejszy, uchwalony na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 9 stycznia 1999 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1999 r., wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 9 października 1999 r.
Odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej zdobywane w ramach SKKT
Podczas licznych wycieczek, zlotów, rajdów oraz zawodów członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mogą zdobywać odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
Członkowie Klubu zdobywają odznak, które najłatwiej jest zdobywać w naszej części kraju.
Poniżej można zapoznać się z zasadami zdobywania tych odznak oraz wykazem już zdobytych odznak przez członków SKKT.