Członkowie SKKT
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny istnieje dzięki swoim członkom. Cała działalność Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego jest skierowana dla swych członków.
Warunki członkostwa w Szkolnym Klubie Krajoznawczo-Turystycznym podane są poniżej. Znajduje się tutaj również aktualna lista członków naszego Klubu oraz podany jest skład Zarządu SKKT.
Warunki członkostwa w SKKT
1. Członkiem Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego może być każdy uczeń Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych, który spełnia następujące warunki:
- posiada i wykazuje chęć rozwijania zainteresowań krajoznawczych,
- nie ma kłopotów z nauką szkolną z poszczególnych przedmiotów (oceny z przedmiotów szkolnych półroczne i końcoworoczne są na poziomie przynajmniej "dostateczny"),
- nie ma kłopotów z zachowaniem (oceny z zachowania półroczne i końcoworoczne są na poziomie minimum "poprawne" oraz ani razu jego zachowanie nie było oceniane przez "szkolną komisję wychowawczą").
2. Ponadto należy opiekunowi SKKT przedłożyć pisemną zgodę Rodziców (lub prawnych opiekunów) na uczęszczanie na zajęcia Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego.
3. Członkiem Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego w wyjątkowych przypadkach może również być absolwent Zespołu Szkół Publicznych nr 2 - Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych jak również inne osoby. Warunki członkostwa w SKKT w takich przypadkach podlegają indywidualnej weryfikacji przez opiekuna SKKT.
4. Członkostwo w Szkolnym Klubie Krajoznawczo-Turystycznym ustaje wraz z końcem roku szkolnego. W następnym roku szkolnym wymagana jest kolejna deklaracja przystąpienia do Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego.
5. Skreślenie z listy członków SKKT następuje w przypadku wystąpienia ograniczeń, o których mowa w punkcie 1 oraz w przypadku nie należytego wywiązywania się z obowiązków członka SKKT.
 
Obowiązki członka SKKT
1. Każdy członek Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego ma obowiązek sumiennie i wzorowo reprezentować Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny w szkole i na jej zewnątrz, szczególnie na konkursach, zawodach i wycieczkach.
2. Bezwzględnym obowiązkiem każdego członka Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego jest zapoznawanie się z podawanymi na stronie internetowej Klubu szczególami udziału w poszczególnych imprezach w ramach pracy Klubu.
 
Prawa członka SKKT
1. Każdy członek Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach i wycieczkach na zasadach każdorazowo podawanych i ogłaszanych na stronie internetowej Klubu oraz podawanymi przez opiekuna SKKT.
2. Członkowie Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mają prawo inspirować nowe działania w ramach pracy SKKT.